VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele portálu winterDriving

SLOVNÍK POJMŮ:

ZÁŽITEK      - událost jakéhokoli charakteru (zážitek, kurz, workshop, výprava, expedice, závod)

PORTÁL       - webové stránky www.winterDriving.cz, na kterých se prodávají Zážitky                          

AGENTURA       - provozovatel Portálu, zážitková a sportovní agentura

POUKAZ            - voucher opravňující k účasti na Zážitku, poukaz může být využit samotným objednatelem, nebo darován, lze zakoupit na Portále, jde o jakousi „vstupenku“ na Zážitek

ZÁJEMCE     - jednotlivec, dvojice či skupina přátel, rodina či firma, jež má zájem o účast na Zážitku

ZÁKAZNÍK       - osoba, která si pro sebe či za účelem obdarování známého zakoupila Poukaz nebo držitel poukazu (obdarovaný)

ÚČASTNÍK       - osoba, jež se účastní Zážitku. Účastník může být Zákazník nebo zákonný zástupce/doprovod nezletilého

DODAVATEL    - subjekt, který dodává Zážitek. Některé Zážitky jsou produktem obchodních partnerů. V takovém případě Agentura prodává jejich produkty.

STROJ               - motorová nebo elektrická věc, jež slouží k pohybu nebo práci a je využívána během Zážitku, přičemž nezáleží na tom, zda se používá Stroj, Zákazníka nebo Pořadatele
                                  (např. automobil, motorka, pracovní stroj atp.)

INSTRUKTOR - odborník, jež je fyzicky přítomen na Zážitku, pověřený zástupce Dodavatele

SMLOUVA       - za Smlouvu se považuje smlouva o Zážitku (dále jen „SoZ“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze SoZ, případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi Zákazníkem a Agenturou, kterou provozuje SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, ID datové schránky: 334sxrg, doručovací adresa: Tázlerova 251, 511 01 Turnov, sídlo na adrese Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 (dále jen „Agentura“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.  Není-li v detailu Zážitku na Portále uvedeno jinak, má se za to, že dodavatel Zážitku je Agentura sama.

1.2.  Za SoZ se považuje i objednávka, přičemž nezáleží, zda byla provedena ústně, písemně nebo elektronicky. Za SoZ se považuje objednání Zážitku Zákazníkem na Portále, vyplnění online formuláře či zakoupení Poukazu na Portále.

1.3.  Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří SoZ, tyto VOP a popis Zážitku na Portále (dále jen „Smluvní rámec“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž popis/podmínky Zážitku na Portále mají přednost před VOP či obecnými podmínkami.

1.4.  Zážitky se prodávají zejména formou dárkových poukazů/voucherů. Poukazy mají omezenou platnost. Dodavatel neodbavuje prošlé poukazy.

1.5.  Agentura se na základě SoZ zavazuje Zákazníkovi zprostředkovat/obstarat Zážitek uvedený na Portále, případně propagovaný a zveřejněný na sociálních sítích, webových portálech či propagačních materiálech obchodních partnerů, případně sjednaný individuálně, a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.

1.6.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou cenu Zážitku, všech objednaných příplatků, případně další plnění, to vše řádně a včas v souladu VOP a popisem Zážitku na Portále a dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

1.7. Je-li Dodavatel Zážitku odlišný od Agentury, bude v detailu Zážitku uvedeno jeho jméno a IČ.

Bude-li se jednat o produkt cestovního ruchu, bude Zájemci zaslána smlouva o zájezdu. Smlouvu o zájezdu uzavírá Zájemce s Dodavatelem napřímo.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.  SoZ může být uzavřena ústně i písemně (např. elektronická pošta či komunikace skrz mobilní aplikace), nebo prostřednictvím objednávkového/rezervačního systému na Portále. Provede-li Zákazník objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem odeslání dat z objednávkového formuláře zpracovateli. Objedná-li Zákazník Zážitek prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem doručení zprávy Agentuře.

2.2.  Agentura po uhrazení plné ceny Zážitku zasílá emailem Zákazníkovi poukaz, což je potvrzení o právu čerpat služby. Emailem je zasílán buď odkaz na stažení Poukazu, nebo Poukaz samotný. Agentura si vyhrazuje právo nezasílat Poukaz v případě, kdy si jej Zákazník vysloveně při procesu objednání neobjednal. Fyzické odeslání Poukazu v listinné podobě je zpoplatněno.

2.3.  Návrh smlouvy o zájezdu podepsaný Zákazníkem může být Dodavateli či jejímu zástupci doručen poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí obdobně o doručení akceptace smlouvy o zájezdu Zákazníkovi. Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem vzniká, jakmile Dodavatel Zákazníkovi potvrdí přijetí jeho návrhu. Zákazník společně s  návrhem smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření doloží Dodavateli doklad o zaplacení zálohy nebo celé ceny Zážitku (dle pokynů Dodavatele). Zaplacení zálohy nebo ceny Zážitku je podmínkou účinnosti smlouvy o zájezdu.

2.4.  Zákazník podpisem SoZ nebo smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil a souhlasí s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a  prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch SoZ nebo smlouvu o zájezdu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Pokud Zákazník uzavírá SoZ nebo smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném Zážitku. Pokud Zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a  dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zážitku.

2.5.  Pokud Zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá Agentuře jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny Zážitku a předání potřebných informací pro účast na Zážitku (osobní údaje, číslo občanského průkazu či pasu atd.).

2.6.  Pokud Agentura obdrží novou objednávku či návrh smlouvy v době, kdy je požadovaný termín Zážitku již plně obsazen, a pokud Zákazník již zaplatil cenu Zážitku nebo její část, nabídne Agentura Zákazníkovi buď jiný termín shodného Zážitku, nebo navýšení kreditu při zákaznickém účtu. Nepřijme-li Zákazník nabídku Agentury ohledně čerpání objednaných služeb v jiném termínu a odmítne-li Zákazník navýšení kreditu, vrátí mu Agentura bez zbytečného odkladu finanční plnění, jež od něj na úhradu ceny Zážitku obdržela.


3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ A VÍZA

3.1.  Zákazník je před objednáním Zážitku či doplňkových služeb povinen si zjistit podmínky Pořadatele související s účastí na Zážitku, zejména, ne však výlučně požadavky na zdravotní stav, fyzickou kondici, odolnost či zkušenost účastníků, odborné či jazykové znalosti, informace o pasových a  vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, které jsou u konkrétního Zážitku požadovány. Výše uvedené informace Agentura přednostně zveřejňuje v detailu Zážitku na Portále nebo si je Zájemce před objednáním Zážitku vyžádá. Uvedené údaje o zajišťování víz a  bezvízovém styku na webu a v materiálech Agentury se vztahují na občany České republiky, ostatním Zákazníkům sdělí Agentura/Dodavatel tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud Agentura v rámci konkrétního Zážitku nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k  navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na Zákazníky cestující s českým pasem. Účastník Zážitku cestující s jiným než českým pasem je povinen si sám zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí.

3.2.  Objedná-li Zákazník Zážitek, má se za to, že se důkladně seznámil s charakterem Zážitku a ten objednává pro osobu, která ve všem splňuje požadavky na účast. Agentura si vyhrazuje právo neumožnit výměnu Zážitku za jiný nebo navrátit Zákazníkovi cenu Zážitku z důvodu, že účastník nesplňuje podmínky účasti na Zážitku, nerozhodno, zda se jedná o samotného objednatele nebo obdarovaného, přičemž není podstatné, zda o překážce objednatel věděl či nikoliv a zda již existovala v době objednání Zážitku nebo vznikla až poté.

3.3.  Agentura si vyhrazuje právo nepovolit účast na Zážitku nebo jeho části takovým Zákazníkům či jejich doprovodu, pro které by jejich účast mohla znamenat riziko, zhoršení zdravotního stavu nebo kteří by svou účastí mohli omezit hladký průběh Zážitku, oddálit plánované ukončení Zážitku, omezit ostatní Účastníky či Instruktory. Agentura/Dodavatel si vyhrazuje dále právo nepovolit účast takovým osobám, u kterých se domnívá, že by jejich účast mohla způsobit škodu na majetku Dodavatele či třetí strany, znečistit životní prostředí, ohrozit bezpeční jiných Účastníků či Instruktora, nerozhodno, zda je během Zážitku používán Stroj či vybavení Zákazníka nebo Dodavatele.


4. POTVRZENÍ O ÚČASTI A PODROBNÉ POKYNY

4.1.  Agentura může Zákazníkovi po uzavření SoZ vystavit buď Poukaz, nebo potvrzení o účasti na Zážitku (dále jen „Potvrzení“) obsahující důležité údaje o Zážitku. Za Potvrzení se považuje i emailová zpráva nebo uzavřená smlouva o zájezdu a doklad o zaplacení celkové ceny Zážitku.

4.2. Poukaz nebo Potvrzení obdrží Zákazník až po zaplacení plné ceny Zážitku včetně všech doplňkových služeb či příplatků, které si objednal.

4.3. Informace o charakteru Zážitku jsou buď zveřejněny v detailu Zážitku na Portále, nebo mohou být upřesněny v pokynech k Zážitku (dále jen „Pokyny“), které Agentura či Dodavatel sdělí Zákazníkovi v den objednání nebo nejpozději 2 dny před konáním Zážitku. Neobdrží-li Zákazník Pokyny do 2 dnů před zahájením Zážitku, je povinen si takové pokyny od Dodavatele nebo Agentury vyžádat. V opačném případě se má za to, že Zákazník Pokyny související s jeho účastí na Zážitku obdržel.


5. CENA ZÁŽITKU A PLATBY

5.1.  Základní cena Zážitku včetně výčtu všech objednaných doplňkových služeb či příplatků bude Zákazníkovi sdělena buď před objednáním na Portále, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, nebo bude uvedena ve Smlouvě. Je-li dodavatel plátcem DPH, jsou ceny uvedeny bez DPH.

5.2.  Základní cena Zážitku zahrnuje jen takové služby, které jsou uvedeny v popisu Zážitku na Portále či v propagačních materiálech Agentury. Do konečné ceny Zážitku mohou být zahrnuty i další doplňkové služby a slevy, které budou Zákazníkovi sděleny nebo jsou uvedeny na Portále či ve Smlouvě.

5.3.  Cena nemusí zahrnovat dodatečné, variabilní či dobrovolné náklady, např. PHM, stravu, kapesné, pronájem pozemků, vjezd, parkovné, opotřebení Stroje vyšší, jak běžné.

5.4.  Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře cenu objednaného Zážitku včetně zvolených příplatků v době k tomu určené a dle pokynů konkrétního Zážitku. Umožňuje-li Agentura úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny, jež jsou předepsány u konkrétního Zážitku, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Agentury.

 5.5.  Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Agentury, resp. v den, kdy Agentura finanční plnění obdrží.  V případě neuhrazení plné ceny Zážitku nebo doplatku ceny má Agentura právo odstoupit od SoZ. Zákazník bude vyrozuměn a přijatá záloha ponížena o odstupné bude Zákazníkovi vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka.

5.6.  V  případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 14 dnů před poskytnutím služeb je Zákazník povinen vždy uhradit plnou cenu Zážitku již při uzavření SoZ.

5.7.  Není-li uvedeno jinak, Zákazník hradí cenu Zážitku Agentuře, nikoli Dodavateli. Cenu Zážitku může Zákazník uhradit bankovním převodem, kartou, složenkou nebo v hotovosti na doručovací adrese/ v provozovně Agentury.

5.8.  Zákazník bere na vědomí, že Agentura/Dodavatel automaticky nedoplňuje počet účastníků nebo Strojů na Zážitku do maximálního/optimálního počtu a proto je Agentura povinna Zákazníkovi účtovat náklady spojené s dopravou Strojů, vjezdem, pronájmem pozemků, ubytováním či stravou v takovém rozsahu, jak je uvedeno v popisu Zážitku, vždy však musí Zákazníci svými platbami pokrýt veškeré náklady Dodavatele související s daným Zážitkem. Zákazník, jež zrušil již jednou potvrzený termín konání Zážitku je povinen uhradit veškeré náklady, které Dodavateli způsobil v souvislosti s jeho původní rezervací a změnou v termínu konání Zážitku (jako např. náklady související s dopravou, pronájmem pozemků, vjezdem, vstupné, místní povolenky, poplatky, jízdné, ubytování, atp)


6. REZERVACE TERMÍNU

6.1.  Zákazník si buď zakoupí poukaz na Zážitek, který má pevně daný termín konání, nebo si zakoupí Poukaz na Zážitek bez pevně stanoveného termínu s tím, že termín konání Zážitku bude dodatečně domluven.

6.2.  Termín pro Zážitky privátní (soukromé) domlouvá Zákazník vždy s Dodavatelem tak, aby se termín hodil i Dodavateli a byl v souladu s platností Poukazu. Termín navrhuje Dodavatel tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi Instruktorů, přičemž se pokusí vyhovět preferencím Zákazníka. Termín nesmí být stanoven mimo dobu platnosti Poukazu.

6.3.  Vytvořil-li Zákazník skupinu, která splňuje minimální počet účastníků pro stanovení individuálního termínu, může Zákazník s Dodavatelem domluvit extra termín. Termín musí být v souladu s časovými možnostmi Instruktora a platností Poukazu.

6.4.  Koordinátor je pracovník Agentury, jež má na starost komunikaci se Zákazníky, zejména uplatňuje Poukazy a rezervuje termíny konání Zážitků.7. ÚČAST

7.1.  Zákazník se zavazuje jednat v souladu, dodržovat instrukce a doporučení, jež jsou uvedeny v Pokynech a popisu Zážitku na Portále, zejména požadavky na typ Stroje a jeho vybavení, zdravotní způsobilost, ošacení či výstroj. Dodavatel/Instruktor má právo vyloučit Účastníka z účasti na programu Zážitku zejména s  ohledem na bezpečnost, pokud jeho Stroj a vybavení, výstroj, ošacení, zdravotní stav, fyzická kondice či zkušenosti nesplňují požadavky na účast stanovené v popisu zážitku nebo Dodavatelem. V případě, že dojde k vyloučení Zákazníka z programu v  důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech nebo Smlouvě (resp. celého Smluvního rámce) Zákazníkem, nemá Zákazník nárok na odstoupení od Smlouvy, navrácení hodnoty Poukazu, ceny Zážitku nebo její části, náhradu jakékoli škody, ani jiné plnění či náhrady.

7.2.  Účastník si před zahájením Zážitku prostuduje Dodavatelem předložené dokumenty (účastnické podpínky), ve kterých se seznámí s možnými riziky. Dodavatel si vyhrazuje právo nezačlenit do aktivity/programu Zážitku takové Zákazníky, kteří svým vlastnoručním podpisem nestvrdili souhlas s podmínkami účasti, bezpečnostními pravidly atp. Účastníci i jejich doprovod v průběhu Zážitku jednají v souladu s dobrými mravy, řídí se obecně platnými předpisy a legislativou, účastnickými pokyny, pravidly, doporučením Instruktorů či zástupců Dodavatele, přičemž jsou povinni uposlechnout jejich výzev. Účastníci, se k sobě navzájem chovají ohleduplně a laskavě, vycházejí si vstříc, jsou trpěliví, navzájem si pomáhají a předcházejí jakýmkoliv újmám na zdraví, škodě na majetku či životním prostředí.

7.3.  Zmešká-li Zákazník úvodní zaškolení z důvodu svého pozdního příchodu, má Dodavatel/Instruktor právo vyloučit takového Zákazníka z dalšího programu z důvodu bezpečnosti ostatních Účastníků a jeho vlastní.

7.4.  V popisu Zážitku jsou uvedeny podmínky (minimální počet Účastníků, klimatické podmínky), za kterých se Zážitek koná. Není-li splněna podmínka minimálního počtu Účastníků nebo nejsou-li vhodné klimatické podmínky, bude termín konání Zážitku ze strany Dodavatele zrušen.

7.5. Nezruší-li Dodavatel termín vyhlášeného Zážitku, má se za to, že termín proběhne a to i v případě, kdy Dodavatel nezašle Zákazníkovi SMS či emailové potvrzení o konání Zážitku. Má-li Zákazník potřebu si termín konání u Dodavatele potvrdit, zavazuje se kontaktovat Dodavatele či Instruktora a ověřit si konání Zážitku v stanoveném termínu, neučiní-li tak, Dodavatel s účastí Zákazníka automaticky počítá. Neúčastní-li se Zákazník z jeho strany již jednou potvrzeného termínu, cena Zážitku bez jakékoliv náhrady propadá. Dorazí-li Zákazník na předem stanovené místo srazu později, není Dodavatel povinen na něj čekat nebo jej začlenit do zbývající části Zážitku v případě, kdy to již není možné či bezpečné. Dodavatel není povinen se zahájením čekat na všechny Zákazníky nebo členy skupiny objednatele. Párové či skupinové zážitky budou zahájeny bez opozdilců (s menším počtem Účastníků). Opozdilci nemají nárok na jakékoliv náhrady, služby nebudou čerpat mimo předem smluvené časové okno, v jiném čase téhož dne, ani v náhradním termínu a nemají nárok na navrácení poměrné části Zážitku či jinou refundaci/kompenzaci.

7.6.  Zákazník má právo svou účast na Zážitku kdykoliv zrušit. Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny v popisu daného Zážitku a jsou nadřazeny obecným rezervačním a storno podmínkám.

7.7.  Zruší-li Zákazník svou účast ve lhůtě, jež je v souladu s podmínkami daného Zážitku, dostane možnost se Zážitku účastnit v termínu náhradním. Agentura si vyhrazuje právo takovému Zákazníkovi navýšit kredit při zákaznickém účtu na Portále o hodnotu Zážitku v případech, kdy:

a. již odbavila většinu podobných Zákazníků,

b. již neplánuje vyhlásit nový termín,

c. v budoucím období již nebude spolupracovat s daným Dodavatelem či z jiných organizačních důvodů.

Za kredit si může Zákazník na Portále zakoupit shodný Zážitek nebo Zážitek jiný. Zruší-li Zákazník účast mimo lhůtu k tomu stanovenou v popisu Zážitku (méně, než X dní před zahájením Zážitku), nemá nárok na náhradní termín, navrácení ceny Zážitku či jiné kompenzace. Výše uvedené platí pro SoZ, nikoliv pro smlouvy o zájezdu, které se řídí pravidly pro cestovní ruch.

7.8.  Rušení rezervovaného termínu je možné přímo u Dodavatele nebo na: < autoskola@winterdriving.cz >

7.9. Agentura si vyhrazuje právo nedodat Zážitek Zákazníkovi v období, po které vládní nařízení koliduje s charakterem objednaného Zážitku. Agentura přeruší poskytování takových služeb, které nesplňují podmínku maximálního počtu osob, jež se může setkat, druh akce atp.

7.10.  Agentura není povinna dodat Zákazníkovi Zážitek v případě, kdy:

a. v popisu Zážitku byl uveden termín, do kterého lze Zážitek/služby dodat,

b. Zákazník se Agentuře/Dodavateli/Instruktorovi ozval méně, jak 10 dní před koncem platnosti poukazu a v možnostech Dodavatele není dodat službu (již nelze stanovit termín konání Zážitku, Dodavatel již odbavil všechny ostatní Zákazníky a pokud by se stanovil nový termín, nebyla by splněna podmínka minimálního počtu účastníků),

c. platnost poukazu vypršela.

7.11.  Agentura si vyhrazuje právo kompenzovat hodnotu poukazu formou navýšení zákaznického kreditu takovému Zákazníkovi, kterému nemohla dodat služby z těchto důvodů:

a. Dodavatel ztratil oprávnění poskytovat dané služby nebo přestal podnikat,

b. Instruktor se zotavuje po úraze nebo je nemocný, přičemž délka neschopnosti dodat služby přesahuje

dobu platnosti poukazu,

c. Dodavatel ukončil spolupráci s Agenturou a není v jeho možnostech odbavit vystavené Poukazy.

Agentura refunduje cenu Zážitku formou zákaznického kreditu, kredit lze využít po dobu 90 dní od jeho připsání.

 

 

8. ZVÝŠENÍ CENY ZÁŽITKU

8.1.  Agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zážitku, pokud před zahájením Zážitku dojde ke zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní/přístavní poplatky, směnného kurzu CZK použitého pro stanovení ceny Zážitku v průměru o více než 5 %. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

8.2.  Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb s dopravou spojených, zvýší se cena Zážitku o  rozdíl mezi původně kalkulovanými a  skutečně vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz CZK použitý při kalkulaci ceny Zážitku v průměru o více než 5 %, cena Zážitku se navýší o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a  cenou podle aktuálního kurzu, minimálně však o 4 %. Ceny uváděné Agenturou u jednotlivých Zážitků jsou kalkulovány na základě směnných kurzů ČNB platných rok před plánovaným dnem zahájení Zážitku.

8.3.  Agentura musí písemné oznámení o zvýšení ceny Zážitku odeslat Zákazníkovi nejpozději 5 dní před zahájením Zážitku. Zákazník je povinen navýšení ceny Zážitku uhradit do 2 dnů od doručení oznámení. Ustanovení článku 8.1. a 8.2., které se týká předpokládané ceny jízdenek/letenek/poplatků za ubytování není tímto ustanovením dotčeno, pokud bude skutečná cena jízdenek/letenek/ubytování vyšší než předpokládaná cena, je Agentura oprávněna zvýšit cenu Zážitku vždy.

 

 

9. ZMĚNA SMLOUVY

9.1.  V případě změny Smlouvy na základě přání Zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 14 dní před zahájením Zážitku je Agentura oprávněna účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek 500 CZK za každou takto požadovanou změnu. Požadavek Zákazníka na změnu Zážitku (jiný termín, jiný typ Zážitku) se považuje za odstoupení od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

9.2.  Je-li Agentura nucena z  objektivních důvodů (např. živelná pohroma, ozbrojený konflikt, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v  cílovém či přestupním místě Zážitku nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt Instruktora, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost) před zahájením Zážitku změnit podmínky Zážitku, navrhne Agentura zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena Zážitku, uvede Agentura v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 2 dnů od dne doručení oznámení o její změně. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

9.3.  Agentura/Dodavatel je oprávněn provádět operativní změny v programu Zážitku, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Pro odstoupení od Smlouvy bez úhrady odstupného nejsou důvodem nepodstatné změny programu. Pro vyloučení pochybností, změna v typu Stroje, použití jiného Stroje, než je uveden v popisu Zážitku či vyobrazen na fotografiích, pořadí jednotlivých částí programu, navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu Zážitku. Agentura a Zákazník se v případě outdoor Zážitků dohodli, že termín konání může být odložen na den, kdy k tomu budou vhodné klimatické podmínky (zejména stav povrchu atp.) a že celková délka Zážitku provedená v  souvislosti se změnou termínu zahájení či ukončení vícedenních Zážitků může být změněna až o 2 dny, přičemž tyto změny se nepovažují za změnu Smlouvy.

9.4.  Nesouhlasí-li Zákazník se změnou SoZ, nabídne mu Agentura dle svých možností adekvátní náhradní Zážitek v co nejbližším termínu a  kvalitě, případně náhradní termín původně zvoleného Zážitku. Pokud se Agentura se Zákazníkem dohodne na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové smlouvy.

9.5.  Nevyužije-li Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně zcela nebo z části služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny Zážitku nebo navrácení části Zážitku za nevyužité/neodebrané služby či příplatky.

9.6.  V případě, že si Zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k Zážitku sám (zejména využití vlastního Stroje během Zážitku, dopravu na místo konání Zážitku, jízdenku či letenku), činí tak i po souhlasu Agentury na vlastní odpovědnost. Agentura nehradí žádné více náklady vzniklé změnou či zrušením termínu Zážitku nebo úpravou programu.10. ZÁKAZNICKÁ SEKCE A KREDIT

10.1.  Zákaznická sekce je zabezpečená sekce Portálu, odkud si Zájemci mohou objednávat Zážitky a rezervovat účast na konkrétních termínech konání Zážitků. Nejprve je nutné, aby Zájemce vyplnil registrační formulář (vytvořil si Zákaznický účet). Při procesu zakládání účtu si Zákazník volí unikátní přístupové údaje. Po přihlášení do Zákaznické sekce získá Zákazník přehled o stavu svého kreditu, objednávek a plateb. Sekce Zákazníkům umožňuje  aktualizovat poskytnuté údaje a změnit nastavení pro příjem zpráv. Zákazník může pozastavit příjem newsletteru či pozvánek k budoucím událostem v okolí, trvale smazat účet a poskytnuté osobní údaje. 

10.2.  Každý Zájemce má právo si předplatit služby. Pro předplacení služeb slouží Kredit (dále jen „Kredit“). Kredit se předplácí tak, že Zájemce poukáže na účet Agentury libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem svého Zákaznického účtu.  Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Příklad: Zašle-li Zákazník částku 500 Kč, bude mu navýšen kredit o 500 bodů. Aktuální výše Kreditu je zobrazena v Zákaznické sekci. Kredit má omezenou platnost 365 dní (jeho využití je časově ohraničeno).

10.3.  Je-li cena Zážitku nižší, jak aktuální výše Zákaznického Kreditu, lze objednávku uhradit zcela Kreditem. V takovém případě systém Zákazníkovi poníží výši Kreditu o cenu objednaného Zážitku. Je-li cena Zážitku vyšší, jak výše Zákaznického Kreditu, systém Zákazníkovi vyměří doplatek, jež je roven rozdílu mezi cenou Zážitku a hodnotou Kreditu. Výše Kreditu je Zákazníkovi upravena na nulu.

10.4.  Kredit slouží ke kompenzaci za takové Zážitky, které byly zrušeny ze strany Agentury. Kredit lze využít na uhrazení služeb Agentury. Agentura si vyhrazuje právo omezit platnost Kreditu, který dobrovolně daruje Zákazníkům v souvislosti s refundací za nevyužité služby nebo vyhlášenými akcemi Agentury. Agentura po připsání Kreditu sdělí, jak dlouhou platnost pro daný Kredit nastavila. Kredit nelze Zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost Zákazníka (formou e-mailu) převeden na účet jiného Zákazníka.

 

 

11. VOUCHERY A POSTOUPENÍ SMLOUVY
11.1.  Objednatel služby smí voucher darovat komukoliv. Voucher je poukaz opravňující držitele k odebrání služeb. Osoba čerpající služby musí splnit veškeré požadavky dodavatele související s účastí. Dodavatel není povinen dodat službu v případě, kdy držitel voucheru nebo zájemce o účast nesplnil jakýkoliv požadavek uvedený v detailním popisu služby (zážitku na Portále) nebo v textu na voucheru nebo v rezervačních podmínkách. Nesplnění takových požadavků se považuje za překážku na straně zájemce o odbavení a nezakládá povinnost pro dodavatele dodat tutéž službu v náhradním termínu nebo dodat zájemci o odbavení náhradní službu nebo jinou kompenzaci. Nesplnění takových požadavků rovněž nezakládá povinnost pro prodejce služby nebo vystavovatele voucheru zájemci o odbavení navrátit část nebo celou hodnotu služby nebo jakkoliv nedodanou službu nebo její část kompenzovat.

11.2. Zakoupí-li objednatel službu pro osobu, která nemá zájem o absolvování zážitku/kurzu nebo o absolvování ve svém vozidle/stroji, má objednatel i držitel poukazu možnost voucher postoupit třetí osobě. Výše uvedené se považuje za překážku na straně zákazníka a neukládá prodejci povinnost vracet objednateli finanční hodnotu zakoupené služby.

11.3. Zakoupí-li objednatel službu pro osobu, která nemá stroj vhodný k účasti na zážitku nebo prodala, má objednatel i držitel poukazu možnost voucher postoupit třetí osobě. Výše uvedené se považuje za překážku na straně zákazníka a neukládá prodejci povinnost vracet objednateli finanční hodnotu zakoupené služby.

11.4. Zakoupí-li objednatel službu pro osobu, která není zdravotně či psychicky způsobilá nebo svou způsobilost kvůli zranění či nemoci pozbyla, má objednatel i držitel poukazu možnost voucher postoupit třetí osobě. Výše uvedené se považuje za překážku na straně zákazníka a neukládá prodejci povinnost vracet objednateli finanční hodnotu zakoupené služby.

11.5. Zakoupí-li objednatel službu pro osobu, která v době mezi zakoupením a předání voucheru nebo mezi předáním voucheru a odebráním služeb zesnula, má objednatel nebo pozůstalý možnost voucher postoupit třetí osobě. Výše uvedené se považuje za překážku na straně zákazníka a neukládá prodejci povinnost vracet objednateli finanční hodnotu zakoupené služby.

11.6. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na Zážitku, může jí Zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě Zákazníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li jí Zákazník včas, spolu s prohlášením nového Zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splňuje podmínky účasti na Zážitku. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 10 dnů před zahájením Zážitku.
11.7.  Zákazník a nový Zákazník jsou zavázáni společně a  nerozdílně k  zaplacení ceny Zážitku a manipulačního poplatku 500 Kč za změnu účastníka Zážitku, případně úhrady dalších nákladů, které Agentuře v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou (zejména poplatku za změnu víza, vstupného, jízdenky, letenky atp.).


12. ZRUŠENÍ ZÁŽITKU, ODSTOUPENÍ

12.1.  Realizace termínu konání Zážitku ze strany Agentury je podmíněno dosažením minimálního počtu Účastníků, jež je uvedeno v detailu Zážitku na Portále.

12.2.  Agentura je povinna informovat Zákazníka formou SMS či elektronické zprávy o zrušení Zážitku z důvodu nedosažení minimálního počtu Účastníků nejpozději v den před zahájením Zážitku, jde-li o Zážitek jednodenní. V tomto případě bude Zákazníkovi umožněno se Zážitku účastnit v náhradním termínu.

12.3.  Agentura má právo na zrušení Zážitku, jestliže ji v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, a o zrušení Zážitku uvědomí Zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením Zážitku. Bude-li termín zrušen ze strany Agentury, smí si Zákazník v rámci platnosti Poukazu vybrat náhradní termín konání.

12.4.  Zákazník může před zahájením Zážitku od smlouvy odstoupit kdykoli, Agentura jen tehdy, porušil-li Zákazník svou povinnost. V popisu Zážitku na Portále jsou uvedeny konkrétní rezervační a stornovací podmínky pro daný Zážitek. U Zážitků s předem stanovenými termíny lze řádný nebo náhradní termín vybírat pouze z vyhlášených termínů a v rámci platnosti Poukazu.

12.5.  Zrušila-li Agentura Zážitek z  jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, nabídne Zákazníkovi náhradní termín či Zážitek, který bude odpovídat tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech Agentury takový Zážitek nabídnout.

12.6. Odstoupí-li od smlouvy Zákazník z  jiného důvodu než pro porušení povinnosti Agentury, zaplatí Agentuře odstupné. Stejné odstupné Zákazník zaplatí, odstoupí-li od Smlouvy pro porušení povinnosti Zákazníka.

12.7.  Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení nebo e-mailu o odstoupení druhé smluvní straně.

 

 

13. ODSTUPNÉ

13.1.  Nedostaví-li se Zákazník v předem domluveném čase na smluvené místo srazu, zmešká-li odjezd nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy Zážitek nečerpá, má Agentura právo na odstupné ve výši plné ceny Zážitku.

13.2.  Nemohl-li Dodavatel dodat Zážitek Zákazníkovi v plném rozsahu nebo dodal-li Dodavatel Zákazníkovi neúplné služby; nebo byl-li několikadenní Zážitek zkrácen o více, jak dva dny, nabídne Agentura Zákazníkovi kompenzaci ve formě navýšení Zákaznického Kreditu o rozdíl ceny Zážitku a skutečné náklady. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Agentury/Dodavatele a  smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním přepravcům/poskytovatelů služeb.

13.3. Pokud Zákazník již na základě Smlouvy provedl úhradu nebo její část a Agentuře vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; Agentura případně Zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo Zákazník neprodleně doplatí Agentuře rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.

13.4. Pokud součástí Zážitku není přeprava, a  tudíž cena za dopravu není zahrnuta do ceny Zážitku, a  Agentura přesto pro zákazníka v souladu se Smlouvou zajišťuje nákup a zajištění přepravy, zavazuje se Zákazník nahradit Agentuře/Dodavateli veškeré náklady, které jí v souvislosti se zajišťováním přepravy vznikly.

 

 

14. VADY ZÁŽITKU A REKLAMACE

14.1.  V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí Zákazník tuto skutečnost Dodavateli/Agentuře, a  to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely Zákazník neprodleně kontaktuje zejména hlavního Instruktora, případně příslušného zástupce Dodavatele. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce Dodavatele odmítne, zavazuje se Zákazník sepsat s Instruktorem nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě Zážitku obsahující alespoň: osobní údaje Zákazníka, popis vady Zážitku a případný návrh na její odstranění a vyřízení požadavku.

14.2.  Agentura/Dodavatel ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si Zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené. Nelze-li pokračování Zážitku zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí Dodavatel Zákazníkovi rozdíl v ceně formou navýšení Zákaznického Kreditu.

14.3.  Žádá-li Zákazník slevu, musí tak učinit u Agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dní od skončení Zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z  ceny Zážitku, dojde-li k okolnostem na straně Zákazníka, na základě kterých Zákazník Zážitek nebo jeho část nevyužije.

14.4.  Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. V případech, kdy Zákazník čerpá služby bez přítomnosti Instruktora/Dodavatele, je povinen dbát též na včasné uplatnění svých nároků vůči jiným poskytovatelům služeb (např. hotelu).

14.5.  Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena v průběhu Zážitku (na místě).

 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1.  Zákazník má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Agenturou, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy. Objednal-li Zákazník Zážitek na předem stanovený termín konání, nelze využít právo na odstoupení ve lhůtě 14 dnů.

15.2.  Oznámení o odstoupení může Zákazník zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak do datové schránky či na doručovací adresu Agentury, uvedenou v záhlaví.

Zákazník smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

      Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

      Adresát: SPORTKURZ s.r.o., Tázlerova 251, 511 01 Turnov

     Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od smlouvy www.winterdriving.cz

     E-mailová adresa:  ; Mobilní tel.:  ; Číslo objednávky, kód poukazu  ;

15.3.  Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Agentuře.16. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH DALŠÍ POVINNOSTI

16.1.  Zákazník je mimo jiné povinen:

a.        mít platný cestovní doklad splňující požadavky k  návštěvě cílových států a území; sdělit 

Dodavateli s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na Zážitek, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;

b.   dodržovat právní předpisy navštívených států;

c.        uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu Zážitku, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zážitku (převážně Zážitky konané v zemích mimo ČR);

d.   dodržet místo nástupu (vyzvednutí), které Dodavateli sdělil;

e.        dbát pokynů Instruktorů na samotném Zážitku, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat Dodavatele o své plánované trase (má-li Dodavatel podezření na nedostatečné zkušenosti nebo vybavení Účastníka, má právo Účastníkovi tuto trasu nebo výjimku nepovolit a zakázat);

f.         předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se Zážitku účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého Účastníka v průběhu Zážitku;

g.        v případě, že Dodavatel zajišťuje víza, poskytnout zástupci Dodavatele cestovní pas v termínu určeném Dodavatelem;

h.   sdělit Agentuře a Dodavateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti Zákazníka na konkrétním Zážitku, zejména případná zdravotní omezení, přičemž Agentura je v případě zjištění těchto omezení oprávněna smlouvu se Zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;

i.         chovat se během Zážitku v souladu s dobrými mravy, kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Agentury, Dodavatele, přírody a okolního prostředí.

16.2.  Zákazník je povinen zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na Zážitek přihlásil.

16.3.  Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, se zúčastňuje Zážitku, případně sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i  v případě, že jsou na Zážitku přítomni specializovaní sportovní Instruktoři.

16.4. Je-li Účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti charakteru Zážitku, je Dodavatel oprávněn vyloučit Účastníka ze Zážitku, sportovní aktivity či programu, zakázat mu konkrétní část programu či trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti své vlastní či jiných Účastníků Zážitku. V krajním případě může Dodavatel Zákazníka vyloučit ze Zážitku, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo omezuje či ohrožuje harmonogram či zdraví ostatních Účastníků, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. V těchto případech se neúčast na Zážitku nebo jeho části nepovažuje za porušení Smlouvy ze strany Agentury.

16.5.  Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na Zážitek, zejména ošacení, obuv, technické vybavení, očkování, a její nedodržení není důvodem k odstoupení od smlouvy. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech Agentury, jsou pouze informační, Zájemce je povinen ověřit si jejich správnost a aktuálnost.

16.6.  Zákazník prohlašuje (i ve vztahu ke všem jím přihlášeným Účastníkům), že:

a.        si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zážitku,

b.   bude respektovat pokyny Dodavatele, jejich zástupců a Instruktorů Zážitku,

c.        umí plavat, v případě, že se jedná o Zážitek na vodě,

d.   bude řádně používat veškeré zapůjčené/poskytnuté sportovní/bezpečnostní vybavení,

e.        se před a v průběhu konání Zážitku zdrží požívání alkoholu a omamných látek.


17. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

17.1.  Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších Účastníků, Agentur, Dodavatele atd.

17.2.  Agentura odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její smluvní Dodavatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Agentury. Agentura neodpovídá ani za škody vzniklé v  souvislosti s  vízovými a  jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států, ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.

17.3.  Povinnost Agentury hradit škodu a újmu je omezena v souladu s pravidly, která pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel stanoví Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva o  sjednocení některých pravidel o  mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o  přepravě cestujících a  jejich zavazadel po moři, Bernská úmluva o  mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a  Úmluva EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a  zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.

17.4.  Vznikla-li Agentuře škoda porušením povinnosti Zákazníkem, např. poškozením Stroje, dopravního prostředku, vybavení nebo ubytovacích prostor, znečištěním životního prostředí, dále náklady vzniklými v  souvislosti s  pomocí nemocnému nebo zraněnému Účastníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, zajištěním dopravy a ubytování navíc, je Zákazník povinen tuto škodu nahradit.

18. UBYTOVÁNÍ, JÍZDNÉ, LETENKY

18.1.  Pokud je v detailu Zážitku v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena ubytování/jízdného/letenek, má Agentura/Dodavatel právo požadovat od Zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena ubytování/jízdenek/letenek včetně poplatků je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozí zkušenosti.

18.2.  Agentura/Dodavatel rezervuje či kupuje ubytování/jízdenky/letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu Účastníků potřebného k uskutečnění Zážitku. Před rezervací či nákupem ubytování/jízdenek/letenek má Agentura právo požádat o navýšení základní zálohy dle článku 7.1. o reálnou cenu včetně poplatků. Opožděné uhrazení zálohy/doplatku může zapříčinit zdražení ubytování/jízdenek/ letenek a v tomto případě má Agentura/Pořadatel právo požadovat úhradu rozdílu ceny od Zákazníka.

18.3.  V případě požadavku Zákazníka na jiné nástupní či návratové místo na/ze Zážitku či jiný termín vyzvednutí/výstupu/zahájení/ukončení Zážitku se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné výši příplatku, který se odrazí na celkové ceně Zážitku.

18.4.  Agentura má právo dle potřeby ve výjimečných případech změnit místo nástupu či výstupu, dopravní prostředek nebo přesunout avizovaný odlet a přílet z letiště původního na letiště blízké a případné transfery zajistit pozemní dopravou.

18.6.  Odstupné a náhradu nákladů vynaložených na letenky a transfery upravuje popis daného Zážitku.

19.  OSOBNÍ ÚDAJE

19.1.  Zpracovatel osobních údajů používá profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme např. vyhodnocení zájmů, osobních preferencí, místa pobytu, zdravotního stavu či ekonomické situace pro účely nabídky vhodné služby.


20. SOUHLASY

20.1.  Zákazník podpisem SoZ uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během Zážitku a k použití těchto záznamů v rámci propagačních materiálů Agentury a to jak v hmotné podobě, tak elektronické.  Udělení Zákazníkova souhlasu je bezúplatné na dobu neurčitou.

20.2.  Výše uvedená ustanovení článku 20.1. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Zákazník smlouvu uzavřel. Podpisem SoZ Zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 20.1. těchto podmínek i  za osoby (kteří se Zážitku účastní), přičemž podpisem smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

20.3.  Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na < ou@winterdriving.cz >.


21. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

21.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou má Zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na < www.coi.cz >.


22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1.  Smlouva, práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi Smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek. Odběratel souhlasí s tím, že se smluvní vztah řídí českým právem i v případě, kdy se bydliště nebo sídlo Objednatele či majitele přepravovaných věcí nachází mimo území České republiky. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Smlouvy nebo těchto podmínek nemá vliv na platnost či účinnost jiných domluv Smluvních stran nebo ostatních ustanovení jako celku.

22.2.  Tyto podmínky se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace.

22.3.  Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudy České republiky s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Dodavatel svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v soudním rozhodnutí ve lhůtách v něm uvedených. 

22.4.  Objednatel zasláním objednávky Dodavateli či objednáním služeb automaticky odsouhlasuje tyto Podmínky a stvrzuje, že dostal možnost se seznámit s podmínkami, cenou a veškerými pravidly pro poskytování služeb, zároveň jim rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

22.5.  Smluvní strany ujednaly, že vyvinou maximální úsilí pro to, aby případné neshody vyřešili vzájemnou mimosoudní dohodou. Za řádné poskytnutí objednané služby bude v takovém případě odpovídat Dodavatel. V takovém případě se veškerá práva a povinnosti řídí nadále těmito Podmínkami.

22.6.  V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně Podmínek) lze pouze písemnou formou.

22.7.  Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.

22.8.  Agentura je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na Portále. Takto změněné VOP platí pro smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění.

22.9.  Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 23.11.2023, automaticky nahrazují předchozí verzi podmínek a použijí se i pro účely poskytování služeb podnikatelům a právnickým osobám.