Podmínky zpracování osobních údajů portálu winterDriving

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Zpracovatel: Provozovatelem webového portálu < www.winterDriving.cz > a zpracovatelem osobních údajů je společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895; DIČ: CZ04967895, zapsána u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766,
Doručovací adresa: SPORTKURZ s.r.o., Tázlerova 251, 511 01 Turnov; ID datové schránky: 334sxrg ; e-mail: ou@winterdriving.cz ; tel.: +420 777 640 202, pracovní doba: pondělí a středa 8:00 až 8:30 (kromě státních svátků)

Subjekt údajů: Zákazník (objednatel služby nebo obdarovaný voucherem), osoba, ke které se vážou poskytnuté osobní údaje (dále jen „Zákazník“)

Objednatel služby: Služby smí objednat osoba, jež nemá v plánu se osobně účastnit zážitku (dále jen „Objednatel“). Objednatel může ale i nemusí odebrat objednané služby v případě, kdy zážitek objednal (zakoupil) za účelem obdarování známého dárkovým poukazem.
Objednatelem může být například rodič/prarodič/pěstoun/zákonný zástupce nezletilé osoby (dítěte), dále zaměstnavatel, kolega, známý, pečovatel, vychovatel, učitel, ošetřovatel atd. Objednatel služby vždy předává Zpracovateli jen takové údaje o Zákazníkovi, ke kterým obdržel zmocnění od Subjektu osobních údajů. Objednatel předává o Subjektu údajů Zpracovateli jen takové informace, ke kterým byl oprávněn/pověřen.

Dodavatel služeb: Portál obsahuje nabídku služeb od různých koncových dodavatelů. Zpracovatel předává osobní údaje na zákazníky jen takovým dodavatelům, kteří se podílí na dodání objednaných služeb.

II. Účel poskytnutí osobních údajů

Pro dodání služeb uvedených na portále < www.winterDriving.cz > potřebuje Zpracovatel získat od Objednatele některé osobní údaje. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, je podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů. Neposkytne-li Objednatel/Zákazník požadované údaje včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, není možné u Provozovatele portálu objednat zážitek či u Dodavatele odebrat jakoukoliv službu. 


III. Typ osobních údajů

1.       Objednatel sděluje a dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

2.       Objednatel smí při objednání zážitku poskytnout Zpracovateli tyto informace o osobě, v jejíž prospěch služby objednává (osoba, které má v plánu poukaz / zážitek věnovat).

 

IV. Druh údajů a doba, po kterou jsou uchovávány

1.   Do 60. dní od dodání služby Zpracovatel vymaže / zcela zničí tyto údaje:

Výše uvedené údaje jsou poskytovány Dodavateli / instruktorovi  za účelem dodání služby (dále jen „Instruktor“). Zpracovatel má s Dodavatelem / Instruktorem uzavřenou rámcovou smlouvu ohledně zacházení s osobními údaji Zákazníků. Instruktor obdrží některé z poskytnutých osobních údajů jen tehdy, jde-li o informaci, kterou by Instruktor měl znát v souvislosti s dodáváním služeb. Instruktorům jsou informace předávány proto, aby mohli zajistit vhodné vybavení, aby provedli nastavení výstroje či stroje na míru účastníka v souladu s bezpečností, dále aby mohli předcházet škodě na zdraví či majetku.

2.   Zpracovatel může uchovávat níže uvedené údaje po dobu neurčitou s tím, že Subjekt údajů či Objednatel může kdykoliv požádat o výmaz. Výmaz může být proveden buď okamžitě a to samotným Subjektem údajů či Objednatelem, nebo o něj požádá Subjekt údajů Zpracovatele, v takovém případě má Zpracovatel na vyřízení žádosti lhůtu 30 dní.

V. Práva Subjektu údajů či Objednatele

1.       Má-li Subjekt údajů pochybnost ohledně oprávněnosti dalšího zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem, může „OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Uložené osobní údaje budou označené a bude omezené jejich další zpracování v budoucnu. Požadavek s odůvodněním zasílejte Zpracovateli.

2.       Subjekt údajů či Objednatel může požádat o změnu údajů či výmaz Zpracovatele. Zpracovatel má lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní.

3.       Subjekt údajů či Objednatel může kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolá-li Subjekt údajů či Objednatel souhlas, dává tím souhlas s vymazáním veškerých osobních údajů.

4.       Objednatel / Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou oznámí Zpracovateli. V takovém případě bude omezeno zpracování osobních údajů do doby, než se věc vyřídí. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

5.       Je-li Subjekt údajů nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n


VI. Důvody zpracování údajů

1.   Neučiní-li Objednatel / Subjekt údajů výmaz údajů, jež jsou uvedeny v článku IV, bod 2., má se za to, že si Objednatel / Subjekt údajů přeje být čas od času Provozovatelem portálu / Dodavatelem kontaktován za účelem informování o nabízených službách, nových zážitcích, mimořádných akcích, zvýhodněných nabídkách či věrnostních benefitech. Dodavatel služeb / Provozovatel portálu se může buď připomenout, nebo zaslat konkrétní pobídku, přičemž Zpracovatel přihlíží na preference a zájmy Objednatele / Zákazníka.

2.   Poskytovatel může své služby Objednateli/Subjektu údajů připomenout těmito způsoby:


Tyto podmínky se přiměřeně použijí i  pro účely poskytování služeb podnikatelům. Aktualizováno 23.11.2023